S.C.Strongino S.R.L. cunoaște importanța datelordumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitateaacestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manierăintegrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastrăcu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-uluiwww.winner-plus.ro, clienți, potențiali clienți, angajați, foști angajați) încadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal,aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupratuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-uluiwww.winner-plus.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nusunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora(expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracterpersonal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica deConfidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturide autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.winner-plus.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind ProtecțiaDatelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentruprotecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal și libera circulație a acestor date, S.C.Strongino S.R.L.administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate,datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, încontextul vizitării site-ului și achiziționării produselor S.C.Strongino S.R.L.sub brand-ul:  Winner Plus.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generaleși Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, princontinuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgeriiacestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelorcu caracter personal.

 

1.    Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastrăcu caracter personal

S.C.Strongino S.R.L. colectează și prelucrează dateledumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. Administrarea, îmbunatatirea și realizareaserviciilor furnizate de site-ul www.winner-plus.ro

B. Activități comerciale de vânzări de produsepe website-ul www.winner-plus.ro, administrarea conturilor clienților,cercetare / studii de piață, statistică.

·        Reclamă, marketing șipublicitate, activități de promovare a produselor S.C.Strongino S.R.L.,desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletineinformative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse șicomportamentului consumatorului.

·        Activitătți depost-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informareautilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusivevaluarea serviciilor pe website-ul www.winner-plus.ro).În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

2.    Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarelecategorii de date cu caracter personal:

·        Pentru administrarea,îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.winner-plus.ro:

o   nume, prenume, adresa(domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la dispozitivulvizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware,informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folositwebsite-ul www.winner-plus, alte informații care rezultă din folosireaaplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate decookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.

·        Pentru activitățicomerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare șidezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.winner-plus.ro, administrareaconturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

·        nume, prenume, adresa(domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.

·        Pentru reclamă,marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor S.C.StronginoS.R.L., desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere(buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor șicomportamentului consumatorului.

·        nume și prenume,telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința),  obișnuințe/preferințe/ comportament 

·           În scop probatoriu înlegătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cucaracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea mențineriievidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilorîn justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelorîncheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cudispozițiile legale. 

3.    Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din celemenționate mai sus, S.C.Strongino S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cucaracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai S.C.Strongino S.R.L. (cum estecazul companiilor cu care S.C.Strongino S.R.L. se află în relații departeneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate dinpartea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranțăși că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației învigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, serviciide plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă S.C.StronginoS.R.L. în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori,autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organeabilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și caurmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu S.C.StronginoS.R.L. precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercităriidreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de Winner Plus nu se vând către terți și suntfolosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Winner Plus. 

 

4.    Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptulcă vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

·        de a fi informați cuprivire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13și 14 din Regulament;

·        de acces la dateledumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;

·        de rectificare a datelordumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;

·        de ștergere (“dreptul dea fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;

·        de a obținerestricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;

·        la portabilitateadatelor, articolul 20 din Regulament;

·        de a vă opuneprelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea,actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelorcu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest dreptpoate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21din Regulament;

·        de a nu fi supus uneidecizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluriarticolul 22 din Regulament;

·        de a depune o plângerela Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;

·        de a vă adresa justițieiîn cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie,articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând une-mail către S.C.Strongino S.R.L.  prina